AN XANG HỒNG KHÔNG RAO TRUYỀN TRONG 37 NĂM

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) nói rằng “An Xang Hồng rao truyền trong 37 năm để ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri về ngôi vua Đavít. Họ nói rằng vua Đavít phần xác lên ngôi năm 30 tuổi và cai trị trong 40 năm, cho […]

AN XANG HỒNG KHÔNG ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI VỀ NGÔI VUA ĐAVÍT – PHẦN 2

Phần 1 đã nói về việc lời tiên tri “ngồi trên ngôi Đavít” không nói về số năm trị vì, mà nói về dòng dõi của vua Đavít. Trong phần này, chúng ta sẽ nói tiếp về sai lầm của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) khi họ […]

AN XANG HỒNG KHÔNG ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI VỀ NGÔI VUA ĐAVÍT – PHẦN 1

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) giải nghĩa lời tiên tri về “ngôi vua Đavít” như sau: “vua Đavít phần xác lên ngôi năm 30 tuổi và cai trị trong 40 năm, cho nên, Đức Chúa Jesus, là vua Đavít phần linh hồn, cũng phải chịu phép Báptêm […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên